VVD Elburg dringt aan op uitstel Vluchtelingendebat

Het vluchtelingenprobleem houdt de gemoederen in heel Nederland bezig. Het debat hierover dient dan ook met de voltallige gemeenteraad van Elburg gevoerd te worden. Ook in Elburg zullen over dit onderwerp moeilijke vragen beantwoord en lastige keuzes gemaakt moeten worden, zowel financieel als maatschappelijk. Hierbij is het van groot belang dat alle argumenten gehoord en gewogen worden. De VVD vindt het om die reden bijzonder spijtig dat dit debat uitgerekend in de komende meivakantie plaats moet gaan vinden. Dit vooral, omdat de regel bestaat dat er tijdens schoolvakanties geen raadsvergaderingen plaats vinden. Dat er ondanks deze afspraak überhaupt een vergadering gepland is, is al vervelend genoeg, maar dat er tijdens deze raadsvergadering zo’n belangrijk thema op de agenda blijft staan is wat de VVD betreft bijzonder ongelukkig voor het te voeren lokale democratische proces.

“Raadsleden in een gemeente als Elburg doen dit werk over het algemeen naast hun dagelijks werk. Natuurlijk doen we ons raadswerk in eerste instantie omdat wij iets voor Elburg willen betekenen”, aldus VVD-fractievoorzitter mevrouw Schoots. Ze vervolgt haar betoog: “Het zijn onze gezinnen die ons het mandaat verstrekken om dit prachtige werk te mogen doen. Ons werk gaat veel verder dan het bezoeken van raads- en commissievergaderingen. Raadsleden zijn vaak meerdere avonden per week van huis en dat is nimmer een probleem. Het komt meer dan eens voor dat we verjaardagen etc. van onze dierbaren moeten missen, maar dit kan alleen met de o-zo-belangrijke instemming van onze gezinsleden.”

 

Er is één ongeschreven regel: de Raad van Elburg vergadert niet tijdens de schoolvakanties, want dat zijn de momenten waarop de raadsleden er onvoorwaardelijk voor hun gezinnen willen/moeten zijn, alhoewel er ‘stiekem’ weleens mails worden gelezen, vragen worden beantwoord, men appt en er ook met regelmaat telefonisch contact is met bijv. de fractie. Al geruime tijd probeert de fractie van de VVD daarom de raadsvergadering van 25 april a.s. te verplaatsen naar een moment buiten de meivakantie/schoolvakantie, zeker gezien de gevoeligheid van de raadsagenda van deze avond.

 

Gesteund door een aantal raadsleden van andere politieke partijen heeft de fractie van de VVD deze kwestie voorgelegd aan burgemeester en griffier. De VVD is verzocht om dan maar eigenhandig te gaan lobbyen bij de 3 leden van de Agendacommissie. Deze commissie heeft zich echter niet unaniem bereid getoond de valide argumenten van de VVD-fractie te honoreren. Daarmee lijkt 25 april als vergaderdatum, met als belangrijkste agendapunt het Vluchtelingendebat, onwrikbaar geworden en dat zou dus betekenen dat de leden van de VVD-fractie niet aanwezig kunnen zijn. Op deze wijze wordt er dus bewust gekozen, zelfs in een dergelijk politiek, maatschappelijk en financieel lastige kwestie, voor een (op basis van presentie) gemankeerde democratische beslissing in de Elburgse gemeenteraad van 25 april a.s.

 

De VVD-fractie betreurt het dat deze kwestie, die al zeker een halfjaar geleden met een motie op de politieke agenda kwam, nu ineens zonder uitstel snel behandeld moet gaan worden door een niet voltallige Raad. Natuurlijk hadden wij als VVD-fractie ook zelf eerder kunnen opmerken dat de vergadering van 25 april in de vakantie valt, maar juist omdat wij dit raadswerk doen naast onze normale dagelijkse werkzaamheden en het een ongeschreven regel is dat er geen raads- en commissievergaderingen zijn gedurende schoolvakantie, hadden wij gehoopt en verwacht dat de griffier en de Agendacommissie deze data voor ons zouden bewaken.

 

Zeker gezien het belang van de raadsvergadering van 25 april hoopte de VVD-fractie dat dit alsnog gecorrigeerd zou worden. Daarom deed zij een appèl op de leden van de overige fracties en op de Agendacommissie om de raadsvergadering van 25 april, of tenminste de politiek precaire inhoud van deze raadsbijeenkomst, te verplaatsen naar een moment buiten de schoolvakanties, zodat heel politiek Elburg gehoord kan worden in deze gevoelige kwestie. Ondanks dat de VVD het collegeplan niet raadsrijp vindt en er teveel ‘open eindjes’ zijn blijft de datum van 25 april helaas staan. Om die reden is de VVD-Elburg nu genoodzaakt om de inwoners via de media te informeren en dat was allemaal niet nodig geweest.