Schriftelijke vragen fractie VVD-Elburg aan het College van B&W, inzake “ondertekening Nashville-verklaring”

Dit weekend werd bekend dat veel NL-predikanten, incl een lid van de Tweede Kamer, de Nashville-verklaring hebben ondertekend. Bijbels uitgangspunt schijnt te komen uit Leviticus 20:13, waarin staat dat “mannen die seks hebben met mannen een gruwel hebben begaan en gedood zullen worden”. Leven op Bijbelse grondslag is wat de Grondwet ons gelukkig toestaat, maar evenzo valt in de Grondwet te lezen dat wij mensen, of groepen mensen niet zomaar mogen wegzetten. Nadrukkelijk wordt er in de Nashville-verklaring dan ook gesproken over dat “homoseksualiteit zondig” is. Dit wordt doorgaans gepraktiseerd door een groep in onze samenleving, die helaas toch al vaak kwetsbaar is gebleken

 
Leven en een overtuiging hebben naar Bijbelse normen en waarden is voor de VVD geen probleem, maar als men stelt de Heilige Geschriften één-op-één te willen volgen, door in dit geval de Nashville-verklaring te ondertekenen, dan wil de VVD-fractie er toch op wijzen dat er in de genoemde Bijbelse passage ook wordt opgeroepen tot het doden van hen die homoseksualiteit hebben bedreven.
Het wegzetten van bepaalde groepen in onze samenleving heeft in het verleden en in het recente verleden vaak geleid tot grote humanitaire drama’s.
 
Vragen van de VVD zijn:
Hebben er zich lokaal ondertekenaars van deze Nashville-verklaring gemeld, of dat deze bekend zijn ?
Wat is het standpunt van de gemeente Elburg m.b.t. deze Nashville-verklaring?
Is de gemeente van zins om afstand te doen van deze Nashville-verklaring, om zodoende een kwetsbare groep in onze samenleving te beschermen?