Betoog Els Baauw bij de Politieke beschouwingen 2022

Hans van Mierlo, de journalist, politicus en wat mij betreft een groot bestuurder zei eens: een begroting is net als een deken in de winter: als de één ‘m naar zich toetrekt, ligt de ander in de kou. Nu is mijn overtuiging dat we in deze raad elkaar niet in de kou willen zetten, maar wel keuzes moeten maken, want het geld kan maar één keer uitgegeven worden. En daarover gaat het vanavond. Het bestuursakkoord ligt er en daaraan wordt nu de financiële vertaling gekoppeld.

In eerste instantie wil ik de wethouder financiën, mevrouw Sneevliet, een groot compliment maken. Sinds dit voorjaar heeft ze deze portefeuille overgenomen van wethouder Wessel en het is een stevige. Maar ze doet het naar de mening van VVD Elburg fantastisch. Dit compliment wil ik ook adresseren aan de ambtenaren die de wethouder hierin ondersteunen. 

Wilt u onze waardering aan hen overbrengen mevrouw Sneevliet?


Ook wil ik onze burgerraadsleden en fractie-ondersteuners bedanken, want zij hebben de begroting minutieus gelezen en mij van input voorzien. Als één-mens-fractie kun je niet zonder achterban. En wij hebben een hele goeie.


Afijn, het bestuursakkoord, de visie van het college, vertaald in cijfers. 

Met het bestuursakkoord heeft VVD Elburg best geworsteld. Dat is al eerder duidelijk geweest. En eerlijk gezegd blijft het voor VVD Elburg op een aantal punten lastig. 

Neem nou de plannen rond de strekdam: ook in de begroting lezen we daarover ‘toeristisch benutten, stimuleren water-gerelateerde activiteiten, het verkennen van de mogelijkheden’. 

Concreet ligt er nog niets, maar het blijft wel in onze VVD-hoofden zitten. 

Hoe dan?

De strekdam, dé plek van mooie verenigingen, Natura 2000 gebied en bezit van het Rijks Vastgoed Bedrijf. 

We zullen de ontwikkelingen met veel belangstelling volgen.


De wethouder zei het in de beeldvormende vergadering van vorige week: als het niet benoemd is in deze begroting dan wordt het bestaande beleid voortgezet. En da’s best lastig om te onderscheiden:  wat is bestaand en wat is nieuw. Het zou fijn zijn als dat wat meer geduid kan worden of in een overzicht verwerkt.

Misschien mogen we het college dat meegeven.


Een ander, voor VVD Elburg belangrijk, onderwerp is Inclusie. Kunnen zijn wie je bent, je geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Omarmen van de verschillen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Ook voor hen is kunnen mee-doen van groot belang. En dat gaat niet altijd vanzelf. Bijvoorbeeld omdat je een spraaktaalstoornis hebt of je je sociaal niet vrij voelt of een mentale of fysieke beperking of niet begrijpt wat er gezegd en gedaan wordt.

Als steun in de rug hierbij, dienen VVD en LEV de motie ‘op weg naar inclusief spelen’in.  

Het dictum van de motie luidt: daadwerkelijk werk te gaan maken van inclusiviteit in z’n algemeenheid, maar voor kinderen in Elburg in het bijzonder.  

Wij hopen dat we op instemming voor deze motie mogen rekenen.


Het verheugt VVD Elburg dat er weer ingezet wordt op camera-toezicht; hiervoor is 30.000 euro gereserveerd. Met name in de zomer van 2021 hebben de camera’s hun goede diensten bewezen. 

In het verlengde hiervan is VVD Elburg blij dat er ook bodycams voor de BOA’s aangeschaft gaan worden. De burgemeester zegde dit toe in de beantwoording van raadsvragen hierover.


Wonen is een veelbesproken onderwerp. Ten tijde van de verkiezingen waren er partijen die spraken over het bouwen van maar liefst 1.000 woningen in de komende vier jaar. Die aantallen lezen we niet terug in het bestuursakkoord, maar de noodzaak tot bouwen wordt breed gedeeld. En terecht.

In Elburg wordt nog niet ingezet op flexwonen; flexwoningen worden in een fabriek ‘gebouwd’ en zijn daardoor te stapelen, achter elkaar te schakelen en gemakkelijk te verplaatsen. 

Om toch te kunnen wonen in deze stagnerende tijden voor woningbouw, dienen VVD Elburg en SGP Elburg de motie ‘wonen terwijl u wacht’ in.

Het dictum van deze motie is: de mogelijkheden te onderzoeken voor flexwonen en wel specifiek voor reeds bekende bouwlocaties zoals de Petraschool op ’t Harde of aan de Gerichtenweg op de Hoge Enk.

Wij hopen dat de raad zich in deze motie zal kunnen vinden en dus instemming kan geven.


In de begroting die voorligt, wordt energietransitie benoemd, een belangrijk onderwerp. 

Ook Elburg zal in 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn.

En dan gaat het niet alleen om andere energiebronnen, maar ook om minder energieverbruik.

En ook hier is participatie van onze inwoners en ondernemers van groot belang.

Elburg hecht grote waarde aan participatie. Maar liefst 65 keer wordt dit woord in de voorliggende MPB genoemd. Maar ook jongeren hebben een stevige plek in deze begroting; het woord ‘jongeren’ komt 37 keer voor.

Sinds een aantal jaren is een jeugdraad actief, bestaande uit basisschoolleerlingen van 10 tot 12 jaar. 

Voor de jeugd/jongeren tussen de 13 en 23 jaar is er geen platform waar zij hun ideeën, wensen, initiatieven, etc. kunnen neerleggen. 

Daarom dient VVD Elburg de motie jongerenraad in.

Het dictum is: een initiatiefgroep formeren die zich gaat bezighouden met de organisatie van een jongerenraad, met als doel om in september 2023 daadwerkelijk een jongerenraad te kunnen installeren.

Deze motie bevelen we van harte aan. 


Voorzitter, ik rond af met woorden van een andere groot bestuurder, Hans Wiegel: laten we niet kakelen, maar eieren leggen.

Kortom, aan de slag met deze meerjarenbegroting!

Ik dank u wel.