Vragen van VVD Gemeente Elburg over het Winterfonds

Op 17 november 2022 werd bekend, dat Provinciale Staten van Gelderland 10 miljoen euro vrijmaakt uit de provinciale begroting om dat te storten in een winterfonds. Het winterfonds is bedoeld om steun te geven aan onder meer maatschappelijke instellingen, (sport)verenigingen, maar ook het midden- en kleinbedrijf die te kampen hebben met torenhoge energierekeningen en die niet in aanmerking komen voor gelden die beschikbaar zijn vanuit maatregelen van het Rijk. Het is een begrotingssubsidie met weinig voorwaarden waaruit aan alle Gelderse gemeenten uitgekeerd kan worden, mits ze daar een beroep op doen.

Vragen: 

1. Is dit winterfonds bekend bij de portefeuillehouder?

2. Zo ja, wordt er, zodra dit mogelijk is, een aanvraag voor dit fonds voor de 

    gemeente Elburg ingediend?

3. Mag de raad in de eerste maand van het nieuwe jaar een voorstel tegemoet

    zien van het college hoe deze gelden besteed zullen worden als ze worden 

    toegewezen?

4. Mag de raad ervan uitgaan dat bij toewijzing van de gelden de besteding zo 

     breed mogelijk ingezet wordt voor hen die het zo hard nodig hebben?


5. Wordt over dit winterfonds actief gecommuniceerd met de partijen die nu 

     zoveel zorgen hebben over het kunnen betalen van de hoge energielasten?